HARDANGER

SIN KUNSTNARBUSTAD I

BERLIN

 

 

Søknadsfrist

om studieopphald i kunstnarhusværet Hardanger-Berlin 2020 er

1. september 2019

OM ORDNINGA

Ordninga vart oppretta av Hardangerrådet i 2009. Frå hausten 2016 overtok Hardanger Kunstlag, på vegne av eit spleiselag som består av alle kommunane i Hardanger, Kunstnarhuset Messen, Harding Puls, HardingarT og Lærdal næringsutvikling ansvaret for artist-in-residence-ordninga Hardanger – Berlin.

 

I 2019 går HardingarT ut av spleiselaget. Frå 2020 vil Eidfjord kommune og Hardangerrådet vera delaktige i administrering av ordninga.

 

Ordninga baserer seg på same modell som mellom anna Bergen, Trondheim og Stavanger kommune nyttar.

SØKNADEN

Opphald kan søkjast av profesjonelle kunstnarar og produsentar i,- eller med tilknyting til Hardanger innanfor alle fagfelt, men ulike faggrupper kan bli prioritert år for år. Søknad om opphald vert lyst ut i juni for opphald påfølgjande år. Det kan søkast om opphald for to veker og inntil 3 månader pr. kunstnar. Gebyr pr månad for opphald er kr 1500.

 

Fylgjande vektleggjast i handsaming av søknadane:

 

  • Kvalitet og framdrift på søkjaren sitt kunstnarlege arbeid fram til tidspunktet for søknad.
  • Søkjaren sitt kunstnarlege potensiale.

 

Hardanger Kunstlag er mottakar av søknadane, men tildeling vert gjort av ei gruppe på fire som representerer spleiselaget. Vurderinga skjer i samråd med relevant kunstfagleg kompetanse. Les meir om søknadskriteria på søknadsskjemaet som du finn her.

RETNINGSLINJER

  • Hardanger Kunstlag er på vegne av eit spleiselag ansvarleg for og administrer ordninga for Hardanger sitt kunstnarhusvære i Berlin.
  • Hardanger Kunstlag er den formelle avtaleparten med huseigar i Berlin.
  • Hardanger Kunstlag kan delegera avgjersfullmakt til ei tildelingsnemnd.

Kriterier for opphald

Opphald kan søkjast av profesjonelle kunstnarar og produsentar i Hardanger eller med tilknyting til Hardanger innenfor alle fagfelt.

Søknad om opphald vert lyst ut om hausten for opphald på følgjande år. Som retningsgjevande regel vert det høve til eit opphald på inntil 3 månadar pr. kunstnar. Minstetid for opphaldet er to veker. Det kan og søkjast om lengre opphald i dei tilfelle der opphald er knytt til spesielle kontaktar med institusjonar og liknande.

Besøk må vera avgrensa i tid og omfang, sidan dette er eit studie/arbeidsopphald.

Det er ikkje høve til framleige eller utlån til andre.

I tillegg til summane som sjølve spleiselaget bidreg med, vert det eit gebyr på kr. 1500 pr. månad for kunstnarane som får tildelt opphald.

Den som får tildelt opphald i husværet i Berlin må presentera noko innanfor sitt kunstnariske virke i ei regional samling etter opphaldet.

 

 

Følgjande skal vektleggjast i handsaming av søknadane:

 

  • Kvalitet og framdrift på søkjaren sitt kunstnariske arbeid fram til tidspunktet for søknad og søkjaren sitt kunstnariske potensiale for vidare utvikling.
  • Plan for opphaldet.
  • Vis eventuelt til kontaktar med institusjonar, nettverk etc.

 

Søknadane vert vurderte av administrasjonen og tildeling vert gjort av den nemnda som til ei kvar tid har fullmakta. Vurderinga skal skje i dialog med relevante kunstfaglige miljø.

Ordninga skal årleg rapporterast til spleiselaget.

HUSLEIGEREGLAR

Dei som vert tildelt opphald må betale ei symbolsk leige kr 1500 pr. månad.

Inkludert i leiga er oppvarming, straum, kabelnett og breiband. Jf . Leigekontrakt pkt. 2.

Brukarane/kunstnarane forpliktar seg til å setja seg inn i og å følgja reglane i avtalen mellom Huseigar og Hardanger Kunstlag Jf. Leigekontrakt pkt.1 og særleg pkt. 4.

Husværet er enkelt møblert og skal forlatast i den stand det vart ved innflytting. Eventuell skade må erstattast. Feil og manglar skal snarast meldast Hardanger Kunstlag. Jf. Leigekontrakt pkt 4. Huseigar har avtale med ein kontaktperson i Berlin for tilsyn og praktiske råd. Jf. Leigekontrakt pkt.

KART OG TRANSPORT

Bustaden ligg rett ved S-banestasjonen Schöneberg som tek deg deg overalt, vidare til U-banen osb. Schöneberg er og eit eigna utgangspunkt for buss.

Tildelt opphald i 2019

Januar

Februar

Mars

 

April

 

Mai

Juni

Juli

August

September

 

 

 

Oktober

November

Desember

 

Venteliste

Inger Kristine Riber (7,5 veker)

 

Benedicte Maurseth  (1, 5 veke)

Solfrid Aksnes  (4 veker)

Aud Bækkelund  (2 veker)

Jorid L.Eide   (2 veker)

Ådne Dyrnesli  (3 veker)

Eirik B. Gravdal (8,5 veker)

Eli Gunnvor Grønsdal (7,5 veker)

 

Debutantutstillar Agatunet 2019

Iben Mansfeld (2 veker)

Hardanger Kunstlag v/ Inger Elisabeth og Åsmund Aarvik (2 veker)

Kunstnarar frå Sogn (7,5 veker)

 

 

 

1. Kwestan Jamal

2. Benedicte Maurseth

KUNSTNARARKIV  2006 - 2019

Aud Bækkelund

Benedicte Maurseth

Stein Urheim

Annlaug Børsheim

Lars Ove Seljestad

Arild Helleland

Leander Djønne

Mari Skeie Ljones

Rannveig Djønne

Kwestan Jamal Bawan

 

Inger Elisabeth Aarvik

Jørn Kurt Bergo

Els Geelen

Rannveig Helen Lægreid

Silje Hveem

Grete Byrkjeland

Erlend A. Bolstad

Solbjørg Tveiten

Leif Ingvar Ranøien

Ingerid Jordal

 

Synneva Heradstveit

Lars Korff Lofthus

Johild Mæland

Randi Storaas

Ørjan Hartveit

Heidi Marie Vestrheim

Elisabeth Emmerhoff

Kristin Mulders

Sondre Bjørgum

Rigmor Hovland

 

Jorid Lekve Eide

Frode Halvorsen

Lillian Samdal

Judy Sirks Vevle

Ole Mads Sirks Vevle

Reidun Horvei

Solfrid Aksnes

Tone Tornøe

Eli Raa Nilsen

Kjell-Kjell Ruud

 

Arnhild Litlerè

Anne Hesvik

Ådne Dyrnesli

Silje Fortun Solvi

Ingvild Ystanes

Kamilla Sajetz Mathisen

Ingeborg Blom Andersskog

Vilde Jensen Hjetland

Anna Einemo Frøysland

Kristian Tiller Torsvik

 

Fredrik Høstaker

Ingunn van Etten

Brit Aksnes

Inger Kristine Riber

Tone Tornøe

Eirik Bøen Gravdal

Marita V. Bratteteig

Ellen Harrison