HARDANGER

SIN KUNSTNARBUSTAD I

BERLIN

 

 

Søknadsfrist

om studieopphald i kunstnarhusværet Hardanger-Berlin 2019 er

15. oktober 2018

OM ORDNINGA

Ordninga vart oppretta av Hardangerrådet i 2009. Frå hausten 2016 er Hardanger Kunstlag, på vegne av eit spleiselag som består av alle kommunane i Hardanger, Kunstnarhuset Messen, Hardingpuls, HardingarT og Lærdal næringsutvikling ansvarleg for artist-in-residence-ordninga Hardanger - Berlin.

 

Søknad om opphald vert lyst ut om hausten for opphald påfylgjande år. Som retningsgjevande regel vert det høve til eit opphald på inntil 3 månader pr. kunstnar.  Ordninga baserer seg på same modell som mellom anna Bergen, Trondheim og Stavanger kommune nyttar.

SØKNADEN

Opphald kan søkjast av profesjonelle kunstnarar og produsentar i,- eller med tilknyting til Hardanger innanfor alle fagfelt, men ulike faggrupper kan bli prioritert år for år. Søknad om opphald vert lyst ut om hausten for opphald påfølgjande år. Det kan søkast om opphald for to veker og inntil 3 månader pr. kunstnar.

 

Fylgjande vektleggjast i handsaming av søknadane:

 

 • Kvalitet og framdrift på søkjaren sitt kunstnarlege arbeid fram til tidspunktet for søknad.
 • Søkjaren sitt kunstnarlege potensiale.

 

Hardanger Kunstlag er mottakar av søknadane, men tildeling vert gjort av ei gruppe på fire som representerer spleiselaget. Vurderinga skjer i samråd med relevant kunstfagleg kompetanse. Les meir om søknadskriteria på søknadsskjemaet som du finn her.

Søknadsfrist for opphald i 2017 var 25. november 2016.

Tildelingsmøte var 5.12.2016.

RETNINGSLINJER

 • Hardanger Kunstlag er på vegne av eit spleiselag ansvarleg for og administrer ordninga for Hardanger sitt kunstnarhusvære i Berlin.
 • Hardanger Kunstlag er den formelle avtaleparten med huseigar i Berlin.
 • Hardanger Kunstlag kan delegera avgjersfullmakt til ei tildelingsnemnd.

Kriterier for opphald

Opphald kan søkjast av profesjonelle kunstnarar og produsentar i Hardanger eller med tilknyting til Hardanger innenfor alle fagfelt.

Søknad om opphald vert lyst ut om hausten for opphald på følgjande år. Som retningsgjevande regel vert det høve til eit opphald på inntil 3 månadar pr. kunstnar. Minstetid for opphaldet er to veker. Det kan og søkjast om lengre opphald i dei tilfelle der opphald er knytt til spesielle kontaktar med institusjonar og liknande.

Besøk må vera avgrensa i tid og omfang, sidan dette er eit studie/arbeidsopphald.

Det er ikkje høve til framleige eller utlån til andre.

I tillegg til summane som sjølve spleiselaget bidreg med, vert det eit gebyr på kr. 500 pr. månad for kunstnarane som får tildelt opphald.

Den som får tildelt opphald i husværet i Berlin må presentera noko innanfor sitt kunstnariske virke i ei regional samling etter opphaldet.

 

 

Følgjande skal vektleggjast i handsaming av søknadane:

 

 • Kvalitet og framdrift på søkjaren sitt kunstnariske arbeid fram til tidspunktet for søknad og søkjaren sitt kunstnariske potensiale for vidare utvikling.
 • Plan for opphaldet.
 • Vis eventuelt til kontaktar med institusjonar, nettverk etc.

 

Søknadane vert vurderte av administrasjonen og tildeling vert gjort av den nemnda som til ei kvar tid har fullmakta. Vurderinga skal skje i dialog med relevante kunstfaglige miljø.

Ordninga skal årleg rapporterast til spleiselaget.

HUSLEIGEREGLAR

Dei som vert tildelt opphald må betale ei symbolsk leige kr 500 pr. månad.

Inkludert i leiga er oppvarming, straum, kabelnett og breiband. Jf . Leigekontrakt pkt. 2.

Brukarane/kunstnarane forpliktar seg til å setja seg inn i og å følgja reglane i avtalen mellom Huseigar og Hardanger Kunstlag Jf. Leigekontrakt pkt.1 og særleg pkt. 4.

Husværet er enkelt møblert og skal forlatast i den stand det vart ved innflytting. Eventuell skade må erstattast. Feil og manglar skal snarast meldast Hardanger Kunstlag. Jf. Leigekontrakt pkt 4. Huseigar har avtale med ein kontaktperson i Berlin for tilsyn og praktiske råd. Jf. Leigekontrakt pkt.

KART OG TRANSPORT

Bustaden ligg rett ved S-banestasjonen Schöneberg som tek deg deg overalt, vidare til U-banen osb. Schöneberg er og eit eigna utgangspunkt for buss.

Tildelt opphald i 2018

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

 

 

Venteliste:

 

Silje Solvi

Lærdal

Lærdal

Reidun Horvei og Inger-Kristine Riber

 

Benedicte Maurseth og Stein Urheim

 

Lærdal

Brit Aksnes

Hardanger Guesthouse

Hardanger Kunstlag

Ranveig Helen Lægreid

Jørn Kurt Bergo

Tildelt opphald i 2017

1. januar – 15. januar

15. januar – 29. januar

29. januar – 19. februar

19. februar – 19. mars

19. mars – 2. april

2. april – 1. oktober

 

1. oktober – 15. oktober

15. oktober – 12. november

12. november – 26. november

26. november – 10. desember

10. desember – 31. desember

 

 

Venteliste:

 

 1. Inger- Kristine Riber
 2. Ranveig Helen Lægreid
 3. Silje Ensby

Hardanger Kunstlag

Els Geelen

Eli Raa Nilsen

Ådne Dyrnesli

Ingvild Ystanes

HardingarT

Lærdal Næringsutvikling

Silje Solvi

Arnhild Litlerè

Hardanger Kunstlag

Kjell-Erik Ruud

Kwestan Jamal Bawan

KUNSTNARARKIV

Aud Bækkelund

Benedicte Maurseth

Annlaug Børsheim

Lars Ove Seljestad

Leander Djønne

Mari Skeie Ljones

Rannveig Djønne

Kwestan Jamal Bawan

Ingunn van Etten

Inger Elisabeth Aarvik

Jørn Kurt Bergo

Els Geelen

Rannveig Helen Lægreid

Silje Hveem

Grete Byrkjeland

Ingerid Jordal

Synneva Heradstveit

Lars Korff Lofthus

Johild Mæland

Randi Storaas

Ørjan Hartveit

Kristin Mulders

Rigmor Hovland

Lillian Samdal

Judy Sirks Vevle

Ole Mads Sirks Vevle

Reidun Horvei

Solfrid Aksnes